یا رسول الله

سلام بر تو ای بزرگ مرد

کوهساران در برابر بلندای تو مغاکی را مانند . هر آینه که به تو می اندیشم در اوج شکوهت وجود مقدس کاملترین و منظمترین مخلوق عالم را می بینم. بزرگی خرد در طغیان خود از سر انگشتانت فراتر نمیرود.

 محمد مصطفی(ص) را میگویم. خاتم رسولان، سید عالمین که سلام و درود دادار توانا بر او و خاندان پاکش باد. به حق که چه زیبا سرود آن شاعر شیرازی که

بلغ العلی بکماله                              کشف الدجی بجماله

حسنت جمیع خصاله                        صلو علیه و آله

/ 0 نظر / 7 بازدید