السلام علیک یا بقیه الله

سلام و درود ما بر آن پادشاه جنت مکان، خلد آشیان، رعیت نواز، مظهر شکوه زمین و آسمان، بارگاهش مکان سجود زمینیان و آسمانیان و شمشیرش ملجاء و مامن درماندگان و رحمتش امید فروافتادگان.

بر عالمیان منت نهاده تاج پادشاهی بر سر نهاده و بضاعت ما را به برکت خود غنی بخشیده.

کوهساران به احترامش نرم شوند و ستمگران در برابرش خاضع شوند و شیعیان به برکت وجودش شاد شوند و مستضعفان به سطوت شمشیرش پیروز شوند.

سخن کوتاه باید که مگس را جسارت بال گستردن در عرصه اقیانوس نباشد. رعیت را سر بر کار خویش باید و خسروان را لطف و کرم در بخشایش.

الله اکبر

 

/ 0 نظر / 8 بازدید